به گزارش بورس ٢۴، اوراق مشارکت شهرداری مشهد با نماد «مشهد٢١٢» در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج ‌گردید.