به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت بیمه تعاون به قیمت پایه هر سهم ٧٧٨٠ ریال در تاریخ ٢۵ آذر عرضه عمده می شود.