به گزارش بورس ٢۴، نماد های «تلیسه» و «قشیر» از تاریخ ٢٧ آبان به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شوند.