به گزارش بورس ٢۴، فرابورس ایران اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا ٩٠۶١» از روز ٢٧ آبان عرضه اولیه می کند.