به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت سرمایه گذاری پویا از ٢٧ آبان ماه به روش مبتنی بر حراج بازار گردانی می شود.