مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت صنایع غذایی مینو شرق امروز برگزار شد.