به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فنرسازی زر از افزایش نرخ محصولات بیست درصد خبر داد.