به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس اعلام نمود این زمین بابت بخشی از بدهی کلان شرکت که در سنوات گذشته ایجاد و جز برنامه های شرکت در گزارش تفسیری افشا شده بود، بنا بر تصمیم هیات مدیره پس از اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی با بخشی از بدهی فوق به شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان کارفرمای اصلی شرکت در قراردادهای جاری واگذار گردید. لیکن انجام تهاتر قطعی بدهی، مستلزم تطبیق حسابها و تعین مبلغ دقیق بدهی و بررسی ادعاهای طرفین می باشد.