به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بهنوش ایران قیمت دلستر پت یک لیتری را از ٨٠،٠٠٠ ریال به ٩۴،٠٠٠ ریال افزایش داد.