به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩ شرکت پخش البرز حدود ٢٢٨٨ میلیارد تومان می باشد که حدود ۴٣٠ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به درآمد مهر می باشد.