به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ویتانا در ١٠ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩ حدود ۴٢٧ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود، که ٧٢ میلیارد تومان متعلق به ماه مهر می باشد.