به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع فروش ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩ شرکت صنایع غذایی مینو شرق حدود ١٠١ میلیارد تومان می باشد که حدود ١٨ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به فروش مهر می باشد.