به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بیمه سینا در خصوص صورت های مالی منتهی به ٣١ شهریور ٩٩ توضیحات مهمی منتشر نمود.