به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، فرابورس ایران اوراق مرابحه عام دولت در نماد های «اراد۵۵» «اراد۵۴» «۵٣» و «اراد۴٩» پذیره نویسی می کند.