مرکز آمار میزان تغییرات در هزینه مسکن ایرانیان در ماه گذشته را اعلام کرد.

بورس۲۴ : مرکز آمار میزان تغییرات در هزینه مسکن ایرانیان در ماه گذشته را اعلام کرد.

منظور از هزینه مسکن، الزاماً هزینه خرید (قیمت خرید و فروش خانه) نیست. همچنین منظور از متغیر هزینه مسکن در گزارش مرکز آمار، الزاماً هزینه اجاره نیست. بلکه ترکیبی از این متغیر است.

بر این اساس، در مهر ماه امسال هزینه مسکن ساکنان شهر تهران 31 درصد نسبت به ماه مشابه در سال 98 افزایش پیدا کرد. این نرخ برای کل کشور 26 درصد اعلام شده است.

بیشترین رشد هزینه مسکن برای استان کرمانشاه و با میزان 37 درصد اتفاق افتاده است. بعد از آن، هزینه مسکن ساکنان استان همدان از بقیه استان ها بیشتر رشد کرده است که این نرخ حدود 33 درصد بوده است.

هزینه مسکن در استان سیستان و بلوچستان از همه کمتر رشد کرده است. در این استان، رشد هزینه مسکن در مهر ماه امسال 13 درصد گزارش شده است. با این حال در همه استان ها هزینه مسکن دچار افزایش شده اما میزان افزایش دارای اختلاف شدید بوده است.