فقط سهامداران این چهار صنعت خوش شانس بودند... روزهای بد سهامداران «لپارس»...