به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، فروش ١ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩ شرکت گلوکوزان حدود ٧۴ میلیارد تومان می باشد .