به گزارش بورس ٢۴، زمان پیش گشایش تمامی بازار های فرابورس ایران از ٢۴ آبان ماه از ساعت ٨:۴۵ دقیقه تا ساعت ٩ به مدت ١۵ دقیقه خواهد بود.