به گزارش بورس ٢۴، زمان سفارش گیری پیش گشایش تمام بازار های بورس اوراق بهادار تهران از ٢۴ آبان ماه به مدت ١۵دقیقه از ساعت ٨:۴۵ دقیقه تا ساعت٩ خواهد بود.