روز گذشته خبری منتشر شد که از حذف ارز دولتی برای شکر وارداتی خبر می داد. بر اساس این خبر ارز مورد نیاز برای واردات شکر از ۴٢٠٠ تومان به نرخ نیمایی تغییر یافت. باید دید اگر این خبر صحت داشته باشد نرخ شکر وارداتی در بازار نسبت به قیمت مصوب شکر تولید داخل چقدر تفاوت خواهد داشت و آیا این موضوع باعث چند نرخی شدن شکر خواهد شد یا خیر؟