به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع فروش ١١ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩ شرکت سیمان هرمزگان حدود ۴٢٨ میلیارد تومان می باشد که حدود ۶٢ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به فروش مهر می باشد.