رشد عالی در شاخص های عملیاتی در بانک پاسارگاد سبب شده تا این سهم بانکی با اوضاع بنیادی مناسبی همراه و با توجه به اصلاح قیمتی اخیر مورد توجه سهامداران قرار بگیرد.

بورس۲۴ : رشد عالی در شاخص های عملیاتی در بانک پاسارگاد سبب شده تا این سهم بانکی با اوضاع بنیادی مناسبی همراه شده و با توجه به اصلاح قیمتی اخیر مورد توجه سهامداران قرار بگیرد.

در صورت های مالی 6 ماهه سود خالص با جهش 382 درصدی همراه شده است .

در این بین دو آیتم مهم بسیار اثر داشته یکی رشد سود سرمایه گذاری و دیگری شناسایی درآمد بالای سود تسعیر ارز که در نهایت سود خالص بانک را با رشد خوبی همراه ساخته است.

در عملکرد ماهانه نیز تراز مثبت 535 میلیاردی را در مهر ماه و تراز مثبت قابل توجه 2647 میلیاردی را برای 7 ماهه داشته است.

مانده سپرده های بانک تنها طی 6 ماه با رشد 13 درصدی همراه شده است.

بانک پاسارگاد دارای پرتفوی قوی بورسی می باشد .

همچنین بانک پرتفوی قوی در خارج بورس دارد.

به عبارتی هم سود سرمایه گذاری ها در بانک هم سود تسعیر دارایی های ارزی در کنار جهش سود عملیاتی و پتانسیل افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی همچنین از پتانسیل های قوی بانک بوده که بانک را در موقعیت بسیار خوبی برای صعود قرار می دهد.

به خصوص اینکه بانک در 6 ماهه به سود 56 تومانی به ازای هر سهم رسیده و قیمت سهام بانک با اصلاح جذاب به قیمت های 830 تومان رسیده و سهم را از همه نظر و ابعاد بنیادی برای خرید جذاب نموده است.