به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، نمادهای «زنگان» ، «کشرق» ، «زکشت» از تاریخ ٢۴ آبان به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شوند.