به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت پتروشیمی زاگرس از تاریخ ٢۴ آبان بازارگردانی می شود.