تعداد ۵٨٠ میلیون و ٨۵٢ هزار و ٨۵ سهم شرکت هپکو در قالب سهام ترحیجی به کارگران و بازنشستگان این شرکت فروخته می‌شود.

بورس۲۴ : تعداد 580 میلیون و 852 هزار و 85 سهم شرکت هپکو در قالب سهام ترحیجی به کارگران و بازنشستگان این شرکت فروخته می‌شود.

سازمان خصوصی سازی به استناد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوبه هیات واگذاری و آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی 5 درصد سهام دولت در شرکت تولید تجهیزات سنگین – هپکو را در قالب سهام ترجیهی به کارکنان شاغل و بازنشسته این شرکت واگذار می‌کند.

این 5 درصد سهام دولت، 580 میلیون و 852 هزار و 85 سهم شرکت هپکو را شامل می شود که معادل 2.75 درصد کل سهام این شرکت است.

این در حالی است که به استناد ماده 18 آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی، افرادی که در گذشته و در چارچوب قوانین مربوط از طریق سازمان خصوصی‌سازی با تسهیلات مقرر سهام ترجیحی دریافت کرده‌اند، مشمول خرید سهام ترجیحی هپکو نمی‌شوند.