به گزارش بورس ٢۴، فرابورس ایران اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا٩٠٨» پذیره نویسی می کند.