به گزارش بورس ٢۴، نماد این شرکت ها از تاریخ ٢۴ آبان ماه بازارگردانی خواهد شد.