به گزارش بورس ٢۴، نماد «آینده» از روز چهارشنبه ٢١ آبان ماه بازارگردانی خواهد شد.