به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شکر شاهرود اعلام نمود نرخ فروش ٧٠ درصد محصول ،جهت عرضه به صنوف و صنایع با توجه به افزایش هزینه های تولید از قبیل کیسه ،مواد شیمیائی،قطعات و لوازم مصرفی و ... برای هر کیلوگرم ٧٣.٠٠٠ ریال درب کارخانه تعیین و بشرح ذیل قابل اجرا خواهد بود: بر اساس تبصره ١ بند ٣ دستور چهارم ابلاغیه مصوبه کارگروه تنظیم بازار ، مبلغ ۵.٠٠٠ ریال از نرخ فوق به دولت تعلق داشته و نرخ قابل ثبت و عمل برای کارخانه ها به ازای هر کیلوگرم ۶٨.٠٠٠ ریال خواهد بود.ضمنن شرکت مکلف است حداقل ٣٠ درصد از محصول خود را با همان نرخ ۶٣.٠٠٠ ریال جهت مصرفی خانوار عرضه دارد .