به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت های سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان و زرین معدن آسیا از ٢١ آبان ماه بازارگردانی می شود.