به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره پارس خودرو افزایش سرمایه ۴١٨ درصدی این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به تصویب رساند.