به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی از عدم حضور شرکت کننده در مزایده عرضه به صورت عمده (مدیریتی غیر کنترلی) سهام شرکت سرمایه گذاری گروه مسکن خبر داد.