به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت های پتروشیمی غدیر ، سیمان ساوه، کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان از تاریخ ٢٠ آبان ماه بازار گردانی می شوند.