به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گرانیت بهسرام از افزایش ٢٠% فروش محصولات تولیدی از تاریخ ١٣٩٩.٠٨.١٠مطابق مصوبه هیات مدیره خبر داد.