به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پخش البرز از تصمیم هیأت مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ٨١٠ درصدی از محل ١ - آورده نقدی و مطالبات حال شده و ٢ - از محل تجدید ارزیابی داراییها ( طبقه زمین) خبر داد.