به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پلیمر آریا ساسول در ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩ حدود ٧۶٧٧ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود که ١۶٠۴ میلیارد تومان متعلق به ماه مهر می باشد.