به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره مجتمع سیمان غرب آسیا افزایش سرمایه ٢٢۵ درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را به تصویب رساند.