به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه مالی سپهر صادرات اعلام نمود بنابر آگهی مندرج در تارنمای روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران (سهامی خاص) به شماره ثبت ٢۴۴٠٠١ و شناسه ملی ١٠١٠٢٨۴۶۶٧٧ از مبلغ ۴.٩١٣.۶۶٧ میلیون ریال به ١٠.١۵۵.۵٢۵ میلیون ریال نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و سهم این شرکت از ٢.٧ درصد به ١١.٧ درصد افزایش یافت.