به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کاما از خرید سهام شرکت ذوب روی اصفهان به تعداد ٧١٢١۵٠ سهم به مبلغ ٢٨ میلیارد ریال و فروش سهام شرکت مذکور به تعداد ٢٣٧٠٠٠٠ سهم به مبلغ خالص ١١٣ میلیارد ریال با سود آوری ١١١ میلیارد ریال خبر داد.