به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی ارومیه در ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩ حدود ٩۶ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود که ١۵ میلیارد تومان متعلق به ماه مهر می باشد.