به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع فروش ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩ شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر حدود ۶٢۴ میلیارد تومان می باشد که حدود ١١۵ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به فروش مهر می باشد.