به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع شیمیایی فارس در ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩ حدود ١۵٣ میلیارد تومان فروش داشت که ٣٣ میلیارد تومان متعلق به مهر می باشد.