به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت باما از تاریخ ١۴ آبان ماه بازار گردانی می شود.