به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا از روز شنبه ١٧ آبان به روش مبتنی بر حراج بازار گردانی خواهد شد.