به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،صنعتی پارس مینو از طرح استحصال دانه کاکائو به ظرفیت اسمی ٢٩٧٠ تن سالانه و بهای تمام شده حدود۶میلیاد تومان بهره برداری نمود.