به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در طی اصلاحیه ای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی را به ٢۵١ درصد افزایش داد.همچنین این افزایش سرمایه به تایید حسابرس رسیده است.