به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پارس خودرو در ٧ ماه نخست سال ١٣٩٩ حدود ١۴۵٢ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات کسب نمود. گفتنی است درآمد این شرکت در مدت یاد شده نسبت به مدت مشابه قبل با رشد ٣٠٧ درصدی روبرو بود.