به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سنگ آهن گهر زمین در ١٠ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٧١۶۶ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١١٨۵ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٠ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶٠ درصد رشد داشته است.