به گزارش بورس ٢۴، نماد این شرکت ها از تاریخ ١۴ آبان١٣٩٩ بازارگردانی خواهند شد.