بیمه تعاون با صورت های مالی ۶ ماهه اخیر خود تحولات جدی را به نمایش گذاشته و نشان داد این شرکت بیمه ای در مسیر متفاوتی قرار گرفته است.

بورس۲۴ : بیمه تعاون با صورت های مالی 6 ماهه اخیر خود تحولات جدی را به نمایش گذاشته و نشان داد این شرکت بیمه ای در مسیر متفاوتی قرار گرفته است.

در 6 ماهه شرکت به سود 216 ریالی دست یافته این سود با جهش قابل توجه 484 درصدی همراه شده است.

حق بیمه صادره با رشد 105 درصدی و درآمد حق بیمه در این شرکت با رشد 137 درصدی همراه شده است.

اما هدایت بسیار مناسب نقدینگی در شرکت و سرمایه گذاری های عالی سبب شده تا سود سرمایه گذاری ها در این شرکت بیمه ای رشد 325 درصدی داشته باشد.

با نگاهی به پرتفوی بیمه ای شرکت، دو سرفصل بیمه درمان و شخص ثالث عمده بیمه گری شرکت را به خود اختصاص داده است.

اما در عرصه ای که بیمه تعاون موفقیت چشمگیری داشته یعنی سرمایه گذاری ها، عمده سود حاصله از طریق معاملات سهام در بازار سرمایه بوده به طوری که از سود 48 میلیاردی کسب شده از این طریق، 34 میلیارد آن از خرید و فروش سهام بوده است.

این روند و ادامه رشد سود سازی در بیمه تعاون از یک سو و اصلاح قیمتی و جذابیت سهم به خصوص از نظر ارزش بازاری از سوی دیگر سبب شده تا این سهم بیمه ای در موقعیت خوبی قرار گرفته و به نظر می رسد به زودی با موج صعودی قوی همراه شود.